A+ A A-


ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ให้ปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

           เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปรับปรุงกระบวนการ ลดขั้นตอน  และระยะเวลาในการให้บริการประชาชน  ด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย  ทำให้การดำเนินงานและการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546

              เทศบาลตำบลบางกระทึก  โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้มีคำสั่งที่   300 /2562  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2562   เรื่อง  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ให้ปลัดเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้มอบอำนาจให้  นายปรีชา  เสียงเจริญ  พนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง  18-2-00-1101-001  ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาต  อนุมัติ  ปรากฏตามคำสั่งและบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Rate this item
(0 votes)

Latest from สำนักปลัดเทศบาล

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration