A+ A A-


ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน

         อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน  ประกอบกับเทศบาลตำบลบางกระทึกได้มีประกาศเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง คู่มือประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

      เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการให้บริการประชาชน  โดยมีกระบวนงานการให้บริการประชาชนและระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงานตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Last modified on
Rate this item
(0 votes)

Latest from สำนักปลัดเทศบาล

back to top

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration