Logo
 Print this page

สนทนากลุ่ม "การจัดการความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของชุมชนตลาดดอนหวาย"

กองวิชาการฯ กองวิชาการฯ สนทนากลุ่ม

     ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ได้จัดทำวิจัยในหัวข้อเรื่อง  "การจัดการความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  ของชุมชนตลาดดอนหวาย  จ.นครปฐม"  โดยจัดการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เพื่อสรุปผลการวิจัย  โดยการระดมความคิดเห็นจากพ่อค้า - แม่ค่า , ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่  ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้  1. การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  2. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  3. การบริหารจัดการของตลาดดอนหวาย

     โดย  นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวาย  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบางกระทึก  จึงเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2557  ณ  ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ในครั้งนี้ด้วย

 
Image Gallery

{gallery}275{/gallery}
Last modified on
Rate this item
(0 votes)
เทศบาลตำบลบางกระทึก © 2013 | All rights reserved.
40/8 หมู่ที่ 2 ซอยสำนักวิปัสสนา ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์: 02-482-7213 - 5 แฟกซ์: 02-482-7221 เว็ปไซต์ : www.bangkrateuk.go.th เฟสบุ๊ค : bangkrateuk@hotmail.com