What's NEW
A+ A A-

แผนชุมชน

แผนพัฒนา 3 ปี

เทศบัญญัติเทศบาลฯ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นโยบายและแผนงาน

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

จากการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระทึกในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2551 วันที่ 30 ตุลาคม 2551 โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา
1.2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา
1.3 สร้างและส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา
1.4 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัวสถานศึกษา และชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ให้กับประชาชน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
3.3 แก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
3.7 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แห่งน้ำต่างๆ และการป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย
4.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
4.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
4.5 พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
5.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามพระรากฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
5.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
5.4 ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
5.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
5.6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมท้องถิ่น
5.7 ปรับปรุงและพัฒนารายได้
5.8 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ และระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
6.2 พัฒนาระบบจราจรและขนส่งมวลชน
6.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดผังเมืองชุมชน ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุก ที่สาธารณประโยชน์
6.5 พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

Read more...

งานปกครองตำบลบางกระทึก

suwin
นายสุวิน วุฒิสังคt
กำนันตำบลบางกระทึก

นางมยุรี พลายบัว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายกฤศวีร์ ประทุมเงิน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
suthep
นายสุเทพ สิงหรา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายประภาส กล่ำเสือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4
kornchanok
นางสาวกรชนก มีป้อม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
chada
นางสาวชฎา ไม้สน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
anan
นายอนันต์ หรั่งบุญลือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
Read more...

ภารกิจและอำนาจหน้า

ภารกิจและอำนาจหน้าที่

         อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลตำบลบางกระทึกได้กำหนดภารกิจเอาไว้ 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

 • ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึกให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 • ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิิ่นให้คงอยู่ อาทิ ประเพณีการทำขวัญข้าว สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ ตลอดจนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

2. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 • ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ในการพัฒนาสินค้าและบริการของกลุ่มที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ จากการผลิตสินค้าและบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง
 • ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต มีการวางแผนการผลิต ที่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนมีระดับมาตรฐานของตลาดมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นตลาดที่รองรับการจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชน

3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 • ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ เขื่อน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
 • ขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ กำจัดวัชพืช ให้การระบายในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขน้ำท่วมในชุมชน
 • ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอ และทั่วถึงทุกครัวเรือน
 • สร้างระบบกระจายข่าวให้ครอบคลุมพื้นที่

4. ด้านกาพัฒนาสังคม

 • ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่
 • พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน อาทิ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสม สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่
 • จัดสวัสดิการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 • เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

 • จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามระบบรีไซเคิล นำไปสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นน่าอยู่
 • ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มองค์กรในพื้นที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 • ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกด้วยการรองรับสินค้า OTOP อย่างจริงจัง มุ่งพัฒนาบริเวณริมคลองชายฝั่งน้ำ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ตามสมัยนิยิม

6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

 • เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค ประชาชนได้รับข่าวสารของเทศบาลที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการ และสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 • จัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม
 • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
Read more...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น

“บริหารอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาลเสริม สร้างคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

 

พันธกิจ (mission) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก

 1. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
 4. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและสามารถตรวจสอบได้
 6. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อบริการประชาชน

 เป้าประสงค์

 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และทำนุบำรุงศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
 2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และพัฒนาอาชีพของประชาชน
 3. ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
 5. บริหารการปฏิบัติงานองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 6. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

Read more...

โครงสร้างสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก


นายฉัตรกมล ปู่หลำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก
 

นายวิชทญาพงษ์ สิงหรา
รองประธานสภาเทศมนตรีตำบลบางกระทึก
 
2012-0-3
นายนรินทร์ แย้มประยูร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางกระทึก
 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึกเขตที่ ๑

2012-0-1
นายศิริ เพ็งจันทร์

นายศิวนาถ ศรีผึ้ง

นายสายันต์ ขำท่าพูด

นายวิมล สีผึ้ง

นายสนธยา พึ่งประยูร

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระทึกเขตที่ ๒

2012-0-2
นายฉัตรกมล ปู่หลำ

นายสันติ โฉมเผือก

นายวิชทญาพงษ์ สิงหรา

นางดารณี โฉมเผือก
2012-0-3
นายนรินทร์ แย้มประยูร
2012-0-12นายปรีดา เจิมสุจริต 
Read more...

โครงสร้างการบริหาร

2012-1
นายราชัน มีป้อม
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก
2012-2
นายสุธี ธนาวงศ์นุกูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก
2012-3
นายระเด่น แทนประชา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

ทปรกษา

นายถาวร ประทุมเงิน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

2012-5
นายจักรชัย พลโพธิ์ทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration