A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 40

เมื่อวันที่ 3 - 5 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 40 ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในยามเกิดสาธารณภัย มีความรู้ด้านสาธารณภัยเบื้องต้น และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานให้มีความเข้มแข็ง

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป่้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางกระทึก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉินต่างๆ

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกระทึก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้วิธีป้องกันตนเองในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (20 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดย นายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก โดยมีนายปรีชา เสียงเจริญ ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงพระคุณและความสำคัญของผู้เป็นครู

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration