A+ A A-
กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

Website URL:

นายกราชัน มีป้อม รับรางวัล "สิงห์ทอง" ปี 57

     นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้รับรางวัล  "สิงห์ทอง"  รางวัลนักปกครองดีเด่นแห่งปี  สาขาผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี  องค์กรดีเด่นแห่งปี  ครั้งที่  5  ประจำปี  2557  ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ  โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ประทานโล่รางวัลพระลัญจกร  ญสส.  ประดิษฐานประจำโล่รางวัล  "สิงห์ทอง"  ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติ  เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2557  ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพมหานคร

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     ด้วย  สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  วาระที่  2  แปรญัตติ  และวาระที่  3 ลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  โดย  นายธานี  ธัญญาโภชน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

     บัดนี้  นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  เรียบร้อยแล้ว  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

สนทนากลุ่ม "การจัดการความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของชุมชนตลาดดอนหวาย"

     ด้วย คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำโดย ดร.หทัยกาญจน์ ชูตระกูล คณะบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อเรื่อง  "การจัดการความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  ของชุมชนตลาดริมน้ำดอนหวาย  จ.นครปฐม"  ขึ้นเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2557  ณ ตลาดริมน้ำดอนหวาย

   โดย  นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลาดริมน้ำดอนหวาย  จึงเข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ด้วย  และได้่ร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  1. การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  2. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  3. การบริหารจัดการของตลาดดอนหวายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวาย  ให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

สนทนากลุ่ม "การจัดการความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารของชุมชนตลาดดอนหวาย"

     ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ได้จัดทำวิจัยในหัวข้อเรื่อง  "การจัดการความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  ของชุมชนตลาดดอนหวาย  จ.นครปฐม"  โดยจัดการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เพื่อสรุปผลการวิจัย  โดยการระดมความคิดเห็นจากพ่อค้า - แม่ค่า , ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่  ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้  1. การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  2. การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  3. การบริหารจัดการของตลาดดอนหวาย

     โดย  นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวตลาดริมน้ำดอนหวาย  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบางกระทึก  จึงเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม  (Focus  Group)  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2557  ณ  ตลาดริมน้ำดอนหวาย  ในครั้งนี้ด้วย

 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

     ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  แจ้งขอปิดประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  กรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม จะพิจารณารับคำขอของนางชุลีรัตน์  ใจยอดศิลป์  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  12/24  หมู่ที่  6  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  ใบอนุญาตขยายโรงงาน  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557 

    เทศบาลตำบลบางกระทึก  จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบอุตสาหกรรมดังกล่าว  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)  หากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้แจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  ภายในวันที่  13  กันยายน  2557  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม  โทร. 0-3425-8899 ต่อ 108 หรือทางโทรสาร. 0-3424-3237

ลงบัญชีทหารกองเกิน

     ด้วย  นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ได้รับแจ้งจากอำเภอสามพรานว่า  ได้จัดทำประกาศให้ผู้ที่มีอายุถึงกำหนดที่จะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน  โดยให้บรรดาชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย  ที่เกิดปีฉลู  พุทธศักราช  2540 ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน  ณ  ที่ว่าการอำเภอสามพราน  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  31  ธันวาคม 2557  ในวันเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน  หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  เดือน  เดือนละ  300  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

    

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้เรียประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปีงบประมาณ  2557  เพื่อพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง  งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2557  และพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

สภาเทศบาลตำบลบางกระทึกพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2558

     ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางกระทึก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางกระทึก เรื่อง งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และพิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุมัติ

     จึงประชาสัมพันธ์มาให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึก

     นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) และแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตำบลบางกระทึก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

     เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึกดังกล่าว  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึก

    นายราชัน  มีป้อม  นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก  พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทึก  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี  (พ.ศ. 2558 - 2562)  และร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)  ของเทศบาลตำบลบางกระทึก  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2558  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

   เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระทึกดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลตำบลบางกระทึกจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Subscribe to this RSS feed

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration